Projekty

Projekty

 

Naše škola je zapojena do projektu MAP IV.

 

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Beroun IV.

(MAP IV.)

 

Město Beroun je realizátorem a nositelem projektu s názvem: „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Beroun IV.“, reg. č. projektu: CZ.02.02.XX/00/23_017/0008378 (dále jen MAP IV.), který je realizován v rámci Výzvy č. 02_23_017 s názvem Akční plánování v území – MAP, v aktuálním znění, priority 2 – Vzdělávání, Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK) a je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem ČR.

DETAILY PROJEKTU

Doba realizace: od 1. 12. 2023 do 31. 12. 2025

 

SAMOSTATNÉ WEBOVÉ STRÁNKY PROJEKTU

Odkaz na webové stránky projektu MAP IV. a kontakty:

http://www.mapberoun.cz/

 

CÍLE PROJEKTU/VÝSTUPY PROJEKTU

Projekt MAP IV. si klade za hlavní cíl prohlubování spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání při plánování a realizaci intervencí vedoucích k řešení místně specifických problémů a potřeb a ke zkvalitnění vzdělávání v mateřských a základních školách v území SO ORP Beroun. Kooperace všech aktérů vzdělávání v území ORP je prostřednictvím MAP systematicky budována a rozvíjena již od roku 2016 a vede ke zlepšování kvality vzdělávání v 64 zapojených mateřských a základních školách. Projekt MAP IV. také podpoří implementaci intervencí podpory schválených v akčních plánech na období let 2024 a 2025.

Cílem MAP IV. je nadále podporovat a rozvíjet proces strategického řízení a plánování,
který vede k naplnění konkrétních cílů a vizí škol nejen dle územní strategie MAP a souvisejícího Strategického rámce MAP, ale i dle dílčích potřeb regionu, které jsou definovány v dílčích ročních akčních plánech (RAP). Cílem je rovněž připravit všechny členy platformy MAP na změny ve vzdělávání, které jsou dány Strategií 2030+ a souvisejícími strategickými dokumenty.

Nedílnou součástí projektu je proces vnitřního hodnocení za účelem zhodnocení dopadu projektu na cílové skupiny.

 

Naše škola je jednou ze 64 škol aktivně zapojených do projektu MAP IV.

 

Co je MAP IV

V minulých letech jsme se zapojili do projektů MAP, MAP I, MAP II, MAP III

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Naše škola se zapojila do projektu “Digitalizujeme školu”, ze kterého byla pořízena albi tužka, interaktivní vláček INTELINO a blue-bot.

          

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Klíčové dokumenty pro území SO ORP Beroun v oblasti školství a vzdělávání

Vážení rodiče a přátelé školy,

informujeme Vás o vzniku klíčových dokumentů pro území SO ORP Beroun v oblasti školství a vzdělávání, které byly zpracovány městem Beroun v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Beroun II., CZ.02.03.68/0.0/0.0/17_047/0009711, OP VVV. Tyto dokumenty definují priority, strategické cíle a související opatření pro následující období do roku 2025, které povedou ke zvýšení kvality poskytovaného vzdělávání v našich školách.

Dokumenty jsou uveřejněny na webových stránkách projektu na tomto odkaze: http://www.mapberoun.cz/k-pripominkovani/.

Předem velice děkujeme za Váš zájem o problematiku!