Distanční výuka

Sluníčkové září se skřítkem Svaťáčkem

Týdenní téma - Já a mé zdraví - 18.-22.9. 2023

Dílčí cíle:

osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí

– rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních)

– rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření)

– získání relativní citové samostatnosti

– rozvoj schopnosti sebeovládání

– seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému

– poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření v rámci přirozeného sociokulturního prostředí, porozumění základním projevům neverbální komunikace obvyklým tomuto prostředí

– osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí pří spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí a k ochraně dítěte před jeho nebezpečnými vlivy

Nabídka činností:

– nácvik správné hygieny- jak si správně mýt ruce, čistit zuby…opakování básní

– nácvik oblékání – co si oblékám na jednotlivé části těla v různých ročních období, v různé denní době (v poledne a večer pyžamo aj.)

– lidské tělo – skládání puzzlí

– komunitní kruh – poznávání částí těla, některých orgánů, jak fungují některé orgány – mozek, srdce, plíce…co je důležité pro zdraví a bezpečnost (PREVENCE PŘED ÚRAZEM)

– rozhovory o tom, které vlivy jsou pro člověka vhodné a které ho naopak poškozují (nemoci)

– TNH Na lékaře

– rozhovory o tom, kam chodíme když nás něco bolí, k jakému lékaři – když nás bolí zub – zubař-

– pracovní listy z pracovního sešitu Zdravá školka

– využívání atlasů a encyklopedií k hledání informací o lidském těle – práce s knihou

– nácvik básně Lidské tělo, Prstíky

– básnička – To jsou prsty, to jsou dlaně, mýdlo z vodou patří na ně. A po mýdle dobré jídlo a po jídle zase mýdlo,

– nácvik PH Hlava, ramena, kolena…., PH Kuba řekl, Ramsese, Skákala bába…

– pohybová hra Ucho na ucho – děti běhají do rytmu nějakého nástroje nebo písně z CD, učitelka zavolá vždy nějakou část těla na jinou (např. ruka na čelo, čelo na čelo), děti ve dvojici musí pokyn splnit

– cvičení na podložkách – protažení všech svalových oblastí

PH: Dotkněte se země

-děti tančí, jakmile hudba přestane hrát, učitelka dá povel: „Dotkněte se země zády!“

při hře jmenujeme další části těla: „Dotkněte se země dlaněmi, břichem, hlavou, palcem,.“

SH: Poslouchej a ukazuj

učitelka jmenuje jednotlivé části těla a děti je ukazují na sobě

obměna: učitelka též ukazuje na sobě jmenované části těla, ale dopouští se chyb – např. řekne hlava, ale ukáže na břicho, děti se nesmí nechat zmást p. učitelkou a ukázat správnou část těla

– výtvarná činnost – výroba rámečku- poznáš svoje očí?

– kresba obličeje- dodělávání vlasů- dechové cvičení

obkreslování postavy – popis těla, dokreslování orgánů

– modelování svého těla – hra s plastelínou

– vážení a měření dětí

– hádanky o lidském těle

práce s knihou Školka hrou- Bacil Vasil a moje čisté ruce, já a moje tělo

– 19.10. Mezinárodní den stromů- sázení stromu na školní zahradě

– komunitní kruh – hodnocení činností podtématu Já a moje tělo, seznámení s novým tématem Naše vesnice

– básnička : K odpočinku občas prosí, neboť celé tělo nosí.
K chůzi skvělé vlohy, mají naše . . . (nohy)
Když se dobře nabaštíme, tak si ho vždy pohladíme.
A pak chceme ticho, ať vytráví . . . . . (břicho)
Páteř má vždy rovná být, nic ji nesmí pokřivit.
A proto je paráda, když si lehne na . . . . (záda)

.